Tìm kiếm trên trang

Chuyển tên miền (Transfer domain) là gì?

Transfer domain là hình thức đổi nơi quản lý tên miền từ nhà đăng ký này sang một nhà đăng ký khác.